Keiko Tsuji

Tanikawa Shunsaku, Kensaku & Dearutoarude's album "Al Dente"

Tanikawa Shuntar (poet), Tanikawa Kensaku (pianist) & Dearuto-Arude's CD "Al Dente" and its flyers KIRI-E (paper cutout): Tsuji Keiko Design: Yamada Shinsuke

client_name : タムオフィス

URL : 関連ブログ記事

OTHER WORKS