Keiko Tsuji

Cover of "Komedukuri-Shakai-no Hitodukuri-Kakumei" by Urushiyama Osamu

Artwork: Tsuji Keiko Design: Suzuki Seiichi Design Room

client_name : 日本経済新聞出版社

URL : 関連ブログ記事

OTHER WORKS